Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Kangurki

Kangurki

      „Kangurki ”, to grupa dzieci 4 letnich, które spędzają razem drugi rok w przedszkolu. Dzieci z naszej grupy są pełne energii, ciekawe świata oraz chętne do podejmowania nowych wyzwań. Aktywnie uczestniczą i angażują się we wszystkie proponowane działania. Starają się być dla siebie miłe, szanować pracę swoją i innych, doskonalą nawyki samodzielności i współdziałania w grupie oraz dokonywania właściwych wyborów. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek.

       Działalność dydaktyczno-wychowawcza w grupie skierowana jest na wspieranie całościowego rozwoju dzieci w obszarze fizycznym, umysłowym, emocjonalno- społecznym oraz poznawczym. Każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi, wspólną zabawą w kącikach zainteresowań oraz na placu zabaw .

       Wychowawcami  grupy są  panie: Joanna Wróbel  i Elżbieta Lis

       Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej oraz Renaty Paździo wydawnictwa MAC Edukacja, zgodny z aktualną podstawą programową.

       W grupie realizowany jest ponadto  program własny „ Języczek wędrowniczek” , którego założeniem jest wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.                                  

W pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy  metod : Pedagogiki Zabawy, Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA NA M-C  WRZESIEŃ 2022

I TYDZIEŃ    – To jestem ja

II TYDZIEŃ   – Moja grupa

III TYDZIEŃ  – Moja droga do przedszkola

IV TYDZIEŃ  – Idzie jesień przez las, park…

 

REALIZOWANE TREŚCI  PROGRAMOWE:

 

- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;

- uczestniczenie we wspólnych zabawach;

- poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej);

- rozpoznawanie wybranych znaków drogowych;

-  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola;

-  gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych;

-  rozpoznawanie swojego znaczka  wśród innych znaczków;

- uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);

-  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;

- nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.);

- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;

-  porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość);

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie ich : na, pod, w, przed, za, obok;

- wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało;

- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;

-  uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych i ilustracyjnych;

- rysowanie kredkami;

- malowanie farbami;

- wycinanie nożyczkami;

- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA NA M-C  PAŹDZIERNIK 2022

I TYDZIEŃ  – "Idzie jesień... przez gród i sad"

II TYDZIEŃ   – "Idzie jesień... do zwierząt".

III TYDZIEŃ  – "Co z czego otrzymujemy".

IV TYDZIEŃ  – "Idzie jesień... z deszczem".

 

REALIZOWANE TREŚCI PROGRAMOWE:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw

- spożywanie owoców i warzyw jako źródła witamin

- odpowiadanie na pytania dot. wysłuchanego utworu

- liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych

- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej: próby zapamiętania tekstu i melodii

- poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy np. jeż, wiewiórka, bocian

- skupienie uwagi na przedmiotach, krótkich treściach przekazywanych przez nauczyciela

- ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie w pary

- tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)

- poznanie; grzechotki, kołatki, bębenka, tamburyna

- poznanie etapów produkcji np. chleba

- przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw

- dobieranie przedmiotów w pary np. (buty pasują na nogi)

- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej: próby zapamiętania tekstu i melodii

- odpowiadanie na pytania dot. wysłuchanego utworu

- obserwowanie zmian zachodzących  w przyrodzie

- szanowanie i oszczędzanie wody

- uczestniczenie w naturalnych zabawach badawczych np. tonięcie i pływanie ciał

- słuchanie i powtarzanie podanych słów i zdań

-wyodrębnianie obiektów do liczenia i określenia ich ilości;; dużo, mało

- malowanie palcami, dłonią, pędzlem

- uczestniczenie w zabawach: ruchowych, muzyczno-ruchowych i  naśladowczych