Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Kangurki

Kangurki

      „Kangurki ”, to grupa dzieci 4 letnich, które spędzają razem drugi rok w przedszkolu. Dzieci z naszej grupy są pełne energii, ciekawe świata oraz chętne do podejmowania nowych wyzwań. Aktywnie uczestniczą i angażują się we wszystkie proponowane działania. Starają się być dla siebie miłe, szanować pracę swoją i innych, doskonalą nawyki samodzielności i współdziałania w grupie oraz dokonywania właściwych wyborów. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek.

       Działalność dydaktyczno-wychowawcza w grupie skierowana jest na wspieranie całościowego rozwoju dzieci w obszarze fizycznym, umysłowym, emocjonalno- społecznym oraz poznawczym. Każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi, wspólną zabawą w kącikach zainteresowań oraz na placu zabaw .

Wychowawcami  grupy są  panie: Joanna Janiak i Olimpia Golda

W grupie realizowane są programy własne:

"Muzyka i literatura dziecięca jako źródło inspiracji do działań twórczych z wykorzystaniem elementów Edukacji przez ruch (EPR)" Joanna Janiak

"Bezpieczny przedszkolak" Olimpia Golda

      

       

 

KANGURKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE LISTOPAD

Bloki tematyczne:

JESIENNA POGODA 
 Jesienna burza - rozwijanie wiedzy, mowy oraz umiejętności skupienia uwagi na podstawie opowiadania B. Szelągowskiej;

"Skąd bierze się deszcz" - prezentacja multimedialna, film edukacyjny; rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie 

- prace plastyczno - techniczne "Parasole", "Kałuże" - z wykorzystaniem zebranego w poprzednim tygodniu materiału przyrodniczego

Deszcz/burza - wykonanie eksperymentów, rozwijanie postawy badawczej i wiedzy o świecie 

Parasole - zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność klasyfikowania według warunku wielkości, koloro; szeregowanie ze względu na wielkość 

Spacer w okolicy Przedszkola- obserwacja otoczenia, warunków atmosferycznych etc.

ZDROWIE NASZYM SKARBEM

- Rozmowa nt. zasad i reguł zdrowego tryby życia,  na podstawie doświadczeń własnych oraz wiersza B. Szelągowskiej "Na zdrowie"

W zdrowym ciele...- konstruowanie gry opowiadania wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; rozwijanie komptenecji matematycznych z zakresu przeliczania, respektowania umownych reguł, wdrażanie do zgodnej rywalizacji 

- Mycie zębów to potwornie ważna sprawa  - praca plastyczno - techniczna; rozwijanie sprawności manuanej; kształtowanie poprawnych nawyków 

- Zabawy ruchowe z parach, małych zespołach i grupie, z elementami ruchu rozwijającego W.Sherborne  

- Quiz wiedzy dotyczący tematyki tygodnia, odpowiadania na zagadki, pytania, krytyczna ocena zdań  

CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU? 

Elektryczni pomocnicy - zapoznanie z wybranymi elektrycznymj sprzętami domowymi, na podstawie wiersza A.Widzowskiej, eksponatów i ilustracji 

- Porządki - odkurzanie dywanu, ćwiczenia praktyczne 

- Domow obowiązki - opowieść ruchowa z elementami powtarzajacych się sekwencji ruchowych; doksonalenie umiejętności skupienia uwagi i pamięci

-"Elektryczna ekipa" - aktywne słuchanie piosenki; ćwiczenia dykcji

- Pralka - praca plastyczno- techniczna, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami 

- Bezpieczny przedszkolak - zajęcia z zakresu bezpiecznego użytkowania sprzętów elektrycznych 

ZABAWKI