Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Oferta edukacyjna

 Nasza oferta...
 

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

 


Zajęcia logopedyczne - p. Teresa Wróbel
2 razy w tygodniu

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Daje możliwości precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, przeżyć, własnych opinii i uczuć. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy eduakcyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi. Gwałtowny rozwój mowy przypada na okres przedszkolny i wczesnoszkolny. Aby umożliwić dziecku prawidłowy rozwój mowy, w przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne mające na celu:

 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez usuwanie jej wad i zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, gramatycznej i leksykalnej;
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej;
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Dzieci objęte terapią logopedyczną to przede wszystkim dzieci 6-letnie, jak również 5- i 4-letnie. Zajęcia logopedyczne uwzględniają ćwiczenia:
 • oddechowe;
 • usprawniające narządy mowy;
 • leksykalne
 • rozwijające mowę i wzbogacające słownik;
 • słuchu fonemowego;
 • analizy i syntezy słuchowej;
 • ortofoniczne;
 • relaksacyjne.

Zajęcia z psychologiem - 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Język angielski - 

Dla wszystkich grup wiekowych
1 raz w tygodniu


Religia - ks. Grzegorz Kapuła

Dla grup: Króliczki i Tygryski
1 raz w tygodniu


Rytmika - p. Agnieszka Balcer

Dla wszystkich grup wiekowych
1 raz w tygodniu


Audycje muzyczne pt. „Muzyczne wędrówki profesorów Wiolina i Basa” prowadzone przez Impresariat Muzyczny KONCERTO i Katowicką Szkołę Muzyczną Yamaha.Zajęcia odbywają się raz w miesiącu dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Posiłki

Przedszkole zapewnia 3 posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad i podwieczorek.
Dodatkowo II śniadanie (owoce, soki, jogurty).
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.