Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Preorientacja zawodowa

Preorientacja zawodowa w przedszkolu

Preorientacja zawodowa dzieci w przedszkolu jest ukierunkowana na kształtowanie:
proaktywnych postaw dzieci wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;
sprawczości, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu;
samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;
szacunku do pracy innych;
umiejętności współdziałania.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

CEL GŁÓWNY
- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,
- kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

CELE SZCZEGÓŁOWE
kształtowanie nawyku dbania o porządek, zamiłowania do pracy, czystości i punktualności
nauka pracy w zespole, planowania, podziału zadań i ról, odpowiedzialności za innych
rozwijania wyobrażeń dzieci o pracy,  
poznawanie i obserwacja ludzi pracujących w różnych zawodach
kształtowanie zamiłowania do pracy
uświadamianie dzieciom roli pracy w życiu
kształtowanie szacunku dla ludzi pracujących – każdy poznany zawód powinien być traktowany jako ważny i  zasługujący na szacunek
kształtowanie postaw przejawiających się szacunkiem do prac innych osób, nie tylko najbliższych.


METODY I FORMY REALIZACJI ZADAŃ

Zadania z zakresu preorientacji zawodowej realizuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, organizując :
zajęcia i zabawy
wycieczki i spacery (np. do zakładów pracy, po przedszkolu, w najbliższym otoczeniu
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, pasjonatami
uroczystości i imprezy przedszkolne
zachęcanie dzieci do podejmowania nowych wyzwań
pomaganie im w odnoszeniu sukcesów na miarę możliwości
obserwacja ludzi pracujących
wywiady z ludźmi pracującymi
rozmowy, wypowiedzi słowne na ten temat
twórczość artystyczna dzieci w formie pracy np. rysunki, wyklejanki itp.
gry i zabawy tematyczne dotyczące np. rożnych zawodów
inscenizacje i przedstawienia tematyczne  
wykorzystywanie układanek i plansz dydaktycznych
organizacja stałych i czasowych kącików zabaw sprzyjających podejmowaniu zabaw
tematycznych
czytanie książek i czasopism związanych z praca zawodowa
spotkania z rodzicami wykonującymi rożne zawody
organizowanie uroczystości np. z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Górnika, itp.

Metody do realizacji  działań z preorientacji zawodowej:
metody aktywizujące, dobierane z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników, typu zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte.
metody projektu,  pozwalające na samodzielne formułowanie problemów przez dzieci oraz interdyscyplinarne poszukiwanie rozwiązań.

W ramach działań preorientacyjnych w naszym przedszkolu dzieci zapoznają się z zawodami:
- nauczyciel
- pomoc nauczyciela
- woźna oddziałowa
- kucharka
- strażak
- policjant
- górnik
- lekarz
- farmaceuta
- pielęgniarka
- bibliotekarz
- listonosz
- krawcowa
- ekspedientka
- aktor teatralny
- pisarz
- muzyk

Korzyści z podejmowanych działań:

wzrost wiedzy i umiejętności dzieci
rozwój samodzielności
otwartość na nowe wyzwania
wzrost samowiedzy
integracja środowisk i pozytywnych oddziaływań na dzieci
budowanie szacunku do innych i do pracy
dobre przygotowanie do dalszej edukacji

Dziecko 3-letnie:
- obserwuje pracę ludzi różnych zawodów, np. nauczyciela, pomocy nauczyciela/woźnej,   pracownika gospodarczego, kierowcy, lekarza, pielęgniarki, spotykanych w sytuacjach życia codziennego
 - odgrywa różne role zawodowe w zabawie
 - wie, do czego służą narzędzia i przedmioty używane w codziennych pracach w gospodarstwie domowym.

Dziecko 4-letnie:
- interesuje się pracą zawodową rodziców
- obserwuje pracę ludzi różnych zawodów w najbliższym otoczeniu podczas wycieczek do punktów usługowych, np.: sklepu, apteki, zakładu krawieckiego
- poznaje narzędzia, ubiór charakterystyczny dla najbardziej znanych zawodów
- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu
- zna nazwy niektórych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie
- poszerza zakres zawodów odgrywanych w zabawie

Dziecko 5-letnie:
- wie, jaki zawód wykonują rodzice
- wie, że każdy zawód jest potrzebny
- szanuje pracę innych osób (dba o porządek, wykonuje prace użyteczne w ogrodzie i sali
- nazywa zawody związane z powstawaniem produktów codziennego użytku, z usługami,  z  których korzysta, z działalnością twórców kultury itp.
- potrafi połączyć dany zawód z akcesoriami i narzędziami potrzebnymi osobom, które go wykonują

Dziecko 6-letnie:
- zna nazwy różnorodnych zawodów, wie, na czym polega praca osób wykonujących je
- potrafi wskazać charakterystyczne cechy, umiejętności osób wykonujących dany zawód
- opowiada kim chciałby zostać
- łączy swoje zainteresowania z zawodem z nimi związanym

Kończąc edukację na poziomie przedszkolnym w ramach oddziaływań preorientacji zawodowej dziecko potrafi:
 wymienić imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują.
zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjanta, strażaka itp.